Privacy Policy

Het RSO "Luctor et Emergo" (verder genoemd als RSO) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het RSO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn                 beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RSO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het RSO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-          Administratieve doeleinde;

-          Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan het RSO de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Naam;

-          Adres;

-          Woonplaats;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geslacht;

-          Geboortedatum;

-          IBAN-nummer;

-          Instrument;

-          Inschrijfdatum.

Uw persoonsgegevens worden door het RSO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan concerten / festivals door het RSO georganiseerd.

Persoonsgegevens van deelnemers aan concerten / festivals worden door het RSO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-          Informatieverstrekking in de vorm van programmering van concerten / festivals

- op de website van het RSO

- media

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          inschrijving

Voor de bovenstaande doelstellingen kan het RSO de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Gegevens contactpersoon:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Straat;

-          Postcode / Woonplaats;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

Gegevens orkest:

-          Naam orkest;

-          Plaats repetitieruimte;

-          aantal muzikanten;

-          naam dirigent:

-          adres website;

Uw persoonsgegevens worden door het RSO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men gezien wordt als deelnemer aan een concert / festival.


Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden

Persoonsgegevens van oud-leden worden door het RSO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-          Administratieve doeleinde;

-          Versturen van de Nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan het RSO de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Adres;

-          Woonplaats;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geslacht;

-          Uitschrijfdatum.

Uw persoonsgegevens worden door het RSO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

-          Maximaal  20 jaar.

 


 

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door het RSO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-          Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het inschrijving formulier;

 

-          Voor de bovenstaande doelstelling kan het RSO de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Adres;

-          Woonplaats;

-          E-mailadres;

-          Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door het RSO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men aangemeld is.


 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Het RSO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens het RSO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Regionaal Senioren Orkest "Luctor et Emergo"

Secretariaat:      H. Luijer-Sikkel

                               Pr. Hendrikstraat 28, 5308JL Aalst (GLD.)

E-mailadres:      secretarisrsoluctoretemergo@gmail.com

 

Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt! 

Enkele voorbeelden van datalekken om dit wat duidelijker te maken: 
 

  • Je raakt een USB-stick met daarop persoonsgegevens kwijt.
  • Er is een laptop gestolen met daarop persoonsgegevens.
  • Er is door een hacker ingebroken in een databestand of systeem (met daarop persoonsgegevens).
  • Er is een mailing verstuurd met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van BCC. 
  • Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens.
  • Door een crash van een harddisk of door brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er is geen back-up.

 

Mocht een datalek zich voordoen, dan is het belangrijk dat u dit meldt bij het secretariaat van onze vereniging. De vereniging is nl. verplicht een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Mei 2018